آلبوم عکس - نمونه کار مراجعان مطب

نمونه کار مراجعان مطب
نمونه کار مراجعان مطب: عکس شماره 1 / 8
کاشت مو در ناحیه شقیقه ها
720 * 473 (70 KB) 
نمونه کار مراجعان مطب
نمونه کار مراجعان مطب: عکس شماره 2 / 8
کاشت مو در کل ناحیه کف سر
720 * 263 (37 KB) 
نمونه کار مراجعان مطب
نمونه کار مراجعان مطب: عکس شماره 3 / 8
تزریق ژل لب بالا
720 * 899 (63 KB) 
نمونه کار مراجعان مطب
نمونه کار مراجعان مطب: عکس شماره 4 / 8
تزریق چربی ناحیه گونه
720 * 348 (36 KB) 
نمونه کار مراجعان مطب
نمونه کار مراجعان مطب: عکس شماره 5 / 8
تزریق ژل ناحیه لب
720 * 720 (75 KB) 
نمونه کار مراجعان مطب
نمونه کار مراجعان مطب: عکس شماره 6 / 8
تزریق ژل چین کنار بینی
720 * 233 (27 KB) 
نمونه کار مراجعان مطب
نمونه کار مراجعان مطب: عکس شماره 7 / 8
ژل لب بالا
720 * 720 (63 KB) 
نمونه کار مراجعان مطب
نمونه کار مراجعان مطب: عکس شماره 8 / 8
تزریق ژل در لب بالا و پایین
720 * 720 (72 KB) 
1