تاریخچه

مطب در حدود 10 سال است که در حال خدمت رسانی در خیابان توحید است و کلینیک خیابان جابر انصاری نیز از سال 1401 به بهره برداری میرسد.